Stadgar beslutade på årsmöte den 18 februari 2012

1 § Ändamål
Föreningens namn är Östergötlands Veteranlastbilsklubb och dess uppgift är att främja och tillvarata det kulturarv som representeras genom veteranlastbilar.

2 § Föreningens säte
Klubben har sitt säte i Borensberg, Östergötland.

3 § Medlemskap
Den som så önskar kan bli medlem och medlemskap söks hos klubbens styrelse. Medlem ska till klubben betala en årlig medlemsavgift vars belopp beslutas på årsmötet, efter förslag från styrelsen. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

4 § Medlemsregister
Klubben ska föra register över antagna och avförda medlemmar. I registret ska framgå namn, födelsedata, postadress, e-postadress om sådan finnes, kön och datumet för medlemskapets början eller upphörande. Gärna även ev. veteranlastbilsinnehav. E-post för kommunikation kommer att vara huvudalternativet.

5 § Uteslutning av medlem
Medlem kan uteslutas om denne motarbetar klubbens verksamhet eller inte accepterar demokratiskt tagna beslut eller inte betalar klubbavgiften i tid. Styrelsen beslutar i frågan.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska gälla kalenderår.

7 § Klubbens styrelse
Klubbens styrelse skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter, varav en ska vara ordförande. Styrelsen utser inom sig övriga ansvarsområden. Ordföranden väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Undantag: Vid klubbens första årsmöte utses hälften av ledamöterna på ett år.
Endast klubbmedlem kan inneha förtroendeuppdrag i klubben.

8 § Styrelsens möten
Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden eller då fler än en tredjedel av styrelseledamöterna så begär.
Styrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Beslut vid styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Protokoll från styrelsens möten ska efter att det justerats göras tillgängligt för medlemmarna.

9 § Tecknande av firma
Klubben ekonomi tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

10 § Revision
För granskning av organisationens räkenskaper, verksamhet och förvaltningen i övrigt utser ordinarie årsmöte en revisor och en suppleant. Båda väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av nästkommande ordinarie årsmöte.
Revisorn äger rätt att utfå alla handlingar från föreningen samt besöka möten och verksamhet i den mån revisorn bedömer det nödvändigt för att utföra granskningen.
Revisorn ska årligen avlämna rapport över det gångna året till årsmötet. Efter godkänd årsgranskning ska revisor även föreslå ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Revisorn framlägger på årsmötet förslag på eventuella arvoden för de förtroendevalda,

11 § Valberedning
För beredning av de personval som ska genomföras vid nästkommande ordinarie årsmöte utser årsmötet en valberedare och en suppleant. Valberedaren ska på årsmötet lämna förslag på val till styrelseledamöter och övriga förtroendeposter. Varje medlem äger rätt att kandidera till förtroendeposter och lämna förslag på kandidater till valberedningen. Valberedningen äger därutöver rätt att själva nominera kandidater.
Valberedningens förslag ska utsändas till de som erhållit kallelse till mötet senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

12 § Arbetsgrupper och utskott
Styrelsen äger rätt att inrätta arbetsgrupper eller utskott för genomförande av särskilda uppdrag som exempelvis träffar och rallyn. Styrelsen är inför revisor ansvarig även för denna verksamhet.

13 § Ordinarie och extra årsmöte
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen inom fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår på den plats styrelsen beslutar. Extra årsmöte ska hållas på den plats styrelsen beslutar senast sex veckor från det att styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av medlemmarna begärt det.

14 § Kallelse och handlingar
Kallelse till årsmöte med tid och plats för mötet samt preliminär dagordning ska av styrelsen göras tillgängliga för samtliga medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.
Dagordning och samtliga handlingar i ärenden som ska behandlas på årsmötet ska göras tillgängliga för samtliga medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

15 § Ärenden på årsmöte
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare,
5. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
6. Fastställande av röstlängd, (medlemsförteckningen)
7. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
8. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets- och räkenskapsår
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår samt beslut om disposition av vinst eller förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets- och räkenskapsår. Revisor föreslår eventuella styresarvoden
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår,
12. Fastställande av verksamhetsplan (VP), budget och för kommande verksamhets- och räkenskapsår
13. Val av ordförande
14. Val av ledamöter i styrelsen
15. Val av valberedning och revisor
16. I förekommande fall beslut i motioner som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid
17. Övriga ärenden. Frågor som kan få långtgående ekonomiska eller praktiska konsekvenser kan enbart tas upp som motioner, eller på ett allmänt medlemsmöte
18. Mötet avslutas
Vid extra årsmöte ska de ärenden behandlas som anmälts i kallelsen till mötet jämte beslut i motioner som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid.
En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte eller tio dagar före extra årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit. Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om de anmälts i stadgeenlig tid. Förslag som rör verksamheten kan i övrigt lämnas till styrelsen under hela året.

16 § Beslut vid årsmöte
Beslut fattas om ändring av stadgan och upplösning av föreningen, med enkel majoritet där varje närvarande medlem har en (1) röst. Medlems rösträtt kan ej utövas genom ombud.
Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst med undantag för fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och vid personval.
Personval ska ske slutet om så begärs.
Om inte tillräckligt många kandidater vid ett personval uppnår egen majoritet skall ytterligare valomgång genomföras för kvarvarande poster. I den ytterligare valomgången deltar de kandidater som, utan att ha blivit valda i den tidigare valomgången, fått flest röster. Antalet kandidater i den ytterligare valomgången skall vara en (1) mer än det kvarvarande antalet poster.

17 § Ändring av stadgar
Ändring av eller tillägg till stadgarna sker om förslag på årsmöte biträds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.

18 § Klubbens upplösning
Upplösning av klubben sker om sådant förslag biträds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten med minst fyra månaders mellanrum.
Vid beslut om upplösning av klubben ska beslut tas på hur ev. tillgångar ska hanteras.
Antagna på årsmöte enligt protokoll och gällande från 18 februari 2012 och tills vidare.